Executive日記——歎麥當勞早餐 同你密密慳

  一日之計在於晨,Kelly好為食,認為一日之計在於早餐。麥當勞也知道一份豐富好味嘅早餐係好重要,所以由今日起連續五日每份早餐減五蚊,等大家開心食一餐。

  麥當勞由今日開始到二十一日推出「麥麥歎,密密慳」,由每日凌晨四點起到早上十一點前,買任何一款超值早晨套餐時用優惠券,可以慳五蚊,如果五日都連續去食,總共就慳到廿五蚊喇!

  Kelly提醒返大家,優惠受條款限制,醒晨早餐同開心樂園餐係唔適用㗎,而指定麥當勞,例如山頂、機場等亦都唔適用。

Kelly Chu
hd