Executive日記——太古推綠色債券 鼓勵可持續發展

  大企業重視可持續發展,好似太古地產咁,最近就首度發行綠色債券,希望資助推動綠色項目,提升公司嘅環境效益,同埋喺香港推廣綠色金融啊!

  太古地產宣佈,佢哋成功為首批總額五億美元嘅綠色債券定價,年息率為百分之三點五,將會喺二○二八年到期。太古地產行政總裁白德利話,綠色債券係佢哋2030可持續發展策略嘅一部份,希望可以提升公司嘅環境效益,同埋喺香港推廣綠色金融。

  債券所籌得嘅資金淨額,將會用喺太古地產全新或現有嘅綠色項目,或者為嗰啲項目提供再融資,範疇涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益及污水處理,同埋點樣應對氣候變化等。部份資金淨額將用於公司最新發展的甲級辨公樓項目「太古坊一座」嗰度!

Kelly Chu

hd