Executive日記——港男嫌女友窮網求分手法捱轟

        呢個世代,乜都貴,想搵伴侶同你生活,一啲唔容易。昨日有網民喺社交平台帖文,話拍拖未夠三個月就嫌女友窮,求救搵分手方法咁話喎,引起熱議,大部份人不滿佢所為,質問佢先搞清楚,到底要愛情定麵包。

        呢個叫「狗飯用家」留言話,同女友拍咗三個幾月拖,先知佢屋企好窮,兩老領老綜、住公屋,屋企差人幾萬銀,仲返 Sale工,一個月得一萬蚊,批評女友以為自己好有上進心,話想同「我」結婚租間樓同居生小朋友,覺得咁樣好唔對路。「狗飯用家」又話自己二萬幾銀人工,仲供緊車同樓,形容同女友一齊,只會受連累,想分手,所以帖文尋求各方提供分手方法。

  有網民認為愛情唔係1+1,質問佢到底要愛情定麵包?睇來呢度感情最終都敵不過麵包。Kelly同好多網民都愈睇愈嬲,「狗飯用家」留言粗俗又冇品,其實論品格,佢女友應先下手為強,即刻提分手啦!

Kelly Chu


hd