Executive日記——博愛醫院元朗民政處交流心得齊齊行善

  元朗好多好嘢食,好多人都知,原來好多元朗人都好鍾意做善事,仲好想話比人知,等更加多人同佢地一齊行善!好似小妹收到風,博愛醫院董事局拜訪元朗民政務處及區議會,齊齊交流心得!

藍地興建安老院舍

  昨日博愛醫院設宴招待元朗民政事務處及區議會,齊齊交流行善心得!Kelly知道,博愛醫院係一九一九年創辦 ,一直熱心服務市民,喺元朗仲開設三個青少年服務單位,包括「博愛醫院慧妍雅集新 Teen地」、「博愛醫院元朗商會極限運動場」同社企業博Cafe,住元朗嘅朋友仔得閒記得去吓啦!

  博愛醫院仲會係屯門藍地興建「博愛醫院屯門藍地長者護理及養安老院舍」,聽聞將會係全港、甚至亞洲最大的長者護理及護養安老院舍!好善心!

Kelly Chu

hd