Executive日記——自告奮勇上台指揮 張灼祥圓兒時夢

  台下觀眾,搖身一變,上台做咗指揮?前男拔校長張灼祥上周五晚出席音樂會「TRAVEL WITH WAVES」嘅時候,突然衝上台做指揮,帶領樂手演奏,有模有樣,相當陶醉咁款。

  Kelly即刻問佢做咩上台,先知原來音樂會主張打破觀眾與表演者之間嘅隔閡,其中一個環節,邀請觀眾上台做指揮,佢見機會難得就自告奮勇上咗去。不過,佢笑住同Kelly講,其實佢唔識指揮㗎!只係跟住節奏揮動雙手。就咁睇段片真係會畀佢呃咗!佢話,初中曾經玩過小提琴,後來都諗過加入學校嘅管弦樂隊,不過俾老師阻止,笑言佢加入咗會係一場「災難」。今次一嚐做指揮嘅滋味,總算係實現咗小時候嘅一個願望。

Kelly Chu

hd