Executive日記——長江集團配對捐款 突破一億

  社會有好多需要幫助嘅人,Kelly同好多朋友一直支持公益活動,而大企業亦為善不甘後人。小妹收到風,長江集團連續十九年榮膺公益金三大最高籌款機構之一,而長江集團嘅配對捐款活動二十年來,令公益金累計受惠更加突破一億,真係好勁!

  今年熱心公益嘅長江集團捐款亦陸續有來,今個星期六晚上八時三十分至十一時三十分舉行嘅「公益金萬眾同心五十年」電視籌款節目中,長江集團第十四年度啟動長江捐款熱線「18282」,鼓勵公眾捐款支持「公益金及時雨基金」。

  今次長江集團以「您捐幾多 長江集團捐幾多」嘅配對贊助形式倍增善款!長江集團主席李澤鉅同香港公益金會長李業廣更加出力,為籌款活動拍攝宣傳照,真係好熱心!

Kelly Chu


hd