Executive日記——「心經簡林」獻新猷 掃QR碼輕鬆學歷史

  喺○三年建成嘅「心經簡林」,最近完成改善工程,增設咗多項設施,包括有饒宗頤教授生平嘅紀念牌、平面指示圖同休息座椅,又增設二維條碼方便旅客用手機去體驗「心經簡林」。小妹覺得用科技去幫助大家了解戶外藝術作品,真係好有新鮮感。

  今次改善工程增設咗紀念牌介紹饒教授生平同學術成就,又新增裝置同觀景台上嘅二維條碼,方便訪客利用手機連結至「心經簡林」了解歷史同背景。

  旅遊事務署發言人話:「好感謝香港大學饒宗頤學術館及饒學研究基金在改善工程期間給予協助,仲提供饒教授嘅『心經簡林』親筆題詞同『鳳過荷塘』畫作。」又話已將有關作品刻劃於新增嘅饒教授生平紀念牌及平面指示圖上,方便訪客欣賞。

  「心經簡林」由已故國學大師饒宗頤教授於○二年蒐贈《心經》墨寶予香港,並讓墨寶轉化為大型雕刻,依山而建,與自然融為一體,形成一個獨一無二的大型戶外藝術作品。

Kelly Chu


hd