Executive日記——葉劉猴年再會麒麟 搵個靚位企定定

  快送羊迎猴啦,各位讀者回首羊年最難忘係邊件事呢?Kelly估新民黨主席葉劉淑儀(Regina,圖)一定唔會忘記車公誕當日,俾麒麟差點「撞低」呢一幕啦,上年俾人質疑不請自來,Regina話已經正式收到沙田鄉事委員會邀請佢做嘉賓,仲話唔會驚麒麟撞佢喎,但就小心搵個靚位企。

  每年初三一向有車公廟求籤活動,不過羊年就出現單罕見意外,事源Regina步入車公廟時,一隻舞動麒麟突然向後快速移動,將Regina撞到幾乎倒地,好彩身旁仲有其他人扶住,呢件事俾網民瘋傳,笑足成個新年。不過,Regina好大方,佢話唔信邪,仲話俾人抽到水係好事喎。

  猴年就到,佢同小妹講將會再會麒麟,並且已經正式收到沙田鄉事委員會邀請做嘉賓,仲話今次會以嘉賓去,亦唔會驚麒麟,唔會信邪,但就會小心搵個靚位企,費事又撞到啦。

Kelly Chu

hd