Executive日記——綠色和平籲勿購毀林產品 「地球之肺」火劫 雨林生物「哭泣」

  唔講唔知,昨日係亞馬遜日,綠色和平喺油麻地投射「你聽見亞馬遜的哭聲嗎?」嘅巨型動畫到一棵榕樹上,喚起大家對巴西亞馬遜雨林大火嘅關注。綠色和平呼籲大型連鎖快餐店停止購入涉及毀林嘅產品,以保護亞馬遜雨林嘅生態平衡。Kelly認為愛護地球人人有責,每人都應出一分力!

  綠色和平項目經理Natalie Siniora話:「巴西亞馬遜雨林火災已破紀錄,源於當地企業砍伐、甚至焚燒森林闢地,去從事畜牧相關產業。大型連鎖快餐店,與涉及巴西毀林的企業營商,亦大量購入涉及巴西毀林肉類製品。呼籲佢哋停止購入相關產品。」

  綠色和平係今年三月公佈《Countdown to Extinction》報告,有國際連鎖快餐店雖然許下「不毀林」承諾,但均有使用巴西涉毀林嘅產品,並係全球以積極嘅市場策略,刺激肉類產品銷量,進一步加速砍伐、焚燒雨林,嚴重威脅珍貴動植物同原住民嘅家園。

  根據巴西國家太空研究所指,單在今年八月巴西亞馬遜雨林已焚燒超過二百五十萬公頃土地。亞馬遜雨林係全球最大嘅熱帶雨林,有助應對氣候危機,但大火釋出嘅溫室氣體導致全球氣溫上升,嚴重影響全球生態環境。

Kelly Chu


hd