Executive日記——城城買尿片被困 激發網民惡搞創意

  周日晚上天王郭富城(城城)為咗幫囡囡買尿片,不怕示威衝突嘅危險,駕駛一輛黑色林寶堅尼跑車途經示威區,Kelly真係要稱讚呢位好爸爸!佢為女兒去到咁盡,成為全城熱話。有網民就發揮創意,將城城主演嘅電影《三岔口》中佢喺車廂流淚戲一幕,與前晚佢喺車廂嘅表情作出比較。填詞人梁栢堅亦喺facebook將城城嘅經典歌《唱這歌》改編歌詞「靜坐是無味 靜坐是困倦乏味……癡線佬 全城有TG(催淚彈)嘅味」,小妹睇完笑咗出嚟。

  城城前晚近七時駕着愛驅經過銅鑼灣,佢嘅愛驅,好多人都認得,吸引唔少人上前圍觀同拍照,記者再追訪時,城城展露尷尬表情後,急急腳駕車離開。城城為咗囡囡,面對催淚煙瀰漫嘅示威區都唔驚,的確係廿四孝好爸爸!

Kelly Chu


hd