Executive日記——iSQUARE X日本插畫師 打造有型聖誕老人

  仲有個多月先係聖誕節,Kelly見尖沙咀iSQUARE國際廣場,已經換上聖誕裝飾。原來,iSQUARE今年仲首次同日本著名插畫師Ryogo Toyoda合作,為商場十周年,設計多款至潮至型嘅機械聖誕老人,打造多個聖誕大型裝置,畀大家「打卡」!

  唔同嘅機械聖誕老人遍佈商場唔同樓層,仲有手持氣球、蛋糕,及乘坐雪橇等有趣場景,佢哋同大家一齊慶祝周年盛事,迎接普天同慶嘅聖誕節!大家可以由即日起,至二○二○年一月一日,喺商場營業時間到訪,一齊慶祝!

Kelly Chu


hd