Executive日記——西貢馬料水海堤設生態海岸設施

  海洋污染好嚴重,所以當Kelly聽到土木工程拓展署正聯同港大正在做可行性研究,喺西貢、屯門龍鼓灘同田馬料水嘅海堤設置生態海岸設施,評估呢啲海岸嘅生態預料喺二、三年後完成,小妹當然支持啦!

  小妹睇發展局局長黃偉綸嘅網誌透露,呢項研究喺去年一月開展,喺首六個月嘅實地監察中,初步結果「令人鼓舞」,以馬料水試點嘅初步監察數據為例,喺部份「生態海堤」組件上,錄得海藻、珊瑚藻、蟹同不同種類嘅螺,反映組件有效建造新嘅生態環境,增加生物多樣性同促進生態功能。小妹希望研究有助豐富海岸嘅生態同制定保護計劃就好啦!

Kelly Chu


hd