Executive日記——露宿者天橋建組合屋仔

  香港千奇百怪,Kelly昨晚就有親身體會,喺行經旺角通向奧海城一條行人天橋時,竟然見到有一個組合屋仔,大約有八九呢長、五呎高、四呎寬,由紙皮、本板等砌成,仲用紅白籃膠布舖上頂,DIY得幾好,中可以拉開布簾,仲見有到蚊紗,好似一間活動帳幕咁。

  奇就奇在在呢間「獨立屋」旁,有位穿上睡衣嘅女士,開咗張摺枱,悠然自得咁坐在摺櫈上,係度睇緊報紙。當時已經係凌晨,好少路人經過,嗰位女士亦唔理會路人,究竟佢係咪露宿者?因為附近橋底都見到有男露宿者,但都係衣衫襤褸,睡在雜物堆,無嗰位女士咁在街上如在家中咁,究竟發生乜事?有關當局應該去幫吓佢。

Kelly Chu


hd