Executive日記——毛澤東真跡仿製品 網上幾十蚊有交易

        收藏家符春曉嘅油麻地住所日前俾賊人爆竊,唔見咗一批文革文物同郵票,報稱總值四十億元,其中一張毛澤東詩詞真跡據說就值二十億元,成為坊間話題,好多人話咁貴買唔起,但上網一查,原來幾十蚊就有交易,當然唔係真跡,而係印刷品,仲包埋快遞費;貴啲嘅,由內地書法家書寫,就盛惠一點四萬幾。

  翻查淘寶網,原來一幅《七律.長征》真跡仿製品,最低只賣四十幾港元,尺寸大概一點八六米乘以○點三八米,而且商家寫明包快遞費,直接喺山西發貨。

  價格至貴嘅,有一幅由內地書法家嚴思平親筆書寫嘅《浪淘沙.北戴河》原稿,要一點四萬蚊,長達一點三三米,商家話明可以擺喺辦公室做裝飾,而且七日無條件退貨,但就要畀多二十三元嘅快遞費。二十億嘅毛澤東詩詞真跡,Kelly買唔起喇,不過仿真印刷品都幾靚。

Kelly Chu


hd