Executive日記——獅子會明愛專上學院 合作設糖尿病服務站

        全球糖尿病患者人數持續飆升,單喺香港,估計患者多達七十萬。國際獅子總會中國港澳三○三區一向關注大眾嘅健康,藉著今年六十周年嘅契機,與明愛專上學院簽訂「合作備忘錄」,由獅子會撥捐約一百三十九萬港元俾明愛專上學院,喺將軍澳共同設立「明專獅子會糖尿病服務站」,旨在向糖尿病高危人士、病人同其照顧者提供五大服務,包括:篩查服務、醫療諮詢服務、患者及照顧者支援服務、教育服務及外展服務,透過及早介入並有效的控制,達致有效降低與糖尿病相關的發病率、死亡率以及併發症。服務站預計喺明年四月投入服務,係全港首個社區綜合糖尿病服務站。

  Kelly 覺得呢次義舉好有意思,俾個大like。

Kelly Chu


hd