Executive日記——葉劉梁美芬 分享子女甜蜜蜜的愛

  昨日母親節,兩位「媽媽級」立法會議員趁機分享仔女們對佢哋嘅「愛」。新民黨主席葉劉淑儀早喺母親節前夕,就收到女兒從遠方送來嘅禮物,包括玫瑰花、朱古力同埋心意卡。經民聯嘅梁美芬(Priscilla)就拍片多謝仔仔送畀佢嘅花束同埋靚湯水。Kelly隔住個電腦屏幕見到,覺得好窩心。

  葉太喺facebook貼出一張相話,自己好高興喺母親節前夕,收到女兒從遠方送來嘅禮物,包括一個由精緻玻璃瓶盛載嘅美麗玫瑰花、佢心愛嘅松露朱古力,同埋心意卡,仲話好多謝乖女嘅心思,令佢感受到女兒對佢嘅掛念。

  從梁美芬上載嘅影片見到,佢喺office收到靚花同湯水,好warm咁話:湯好飲,仔好乖!Priscilla仲喺影片後半部份話:「疫情隔離到人,但隔離唔到愛,祝天下母親,母親節快樂!」

  佢哋兩位昨日都親自落區,分別喺港島和黃埔向街坊派發鮮花,獻畀一眾母親,果然好有心。葉太話,抗疫漸見曙光,冀望「經濟早日復甦,市民生活重回正軌,再次祝各位市民母親節快樂。」

Kelly Chu


hd