Executive日記——高級珠寶慈善義賣 助低收入家庭自閉症小孩

  照顧患有自閉症嘅小朋友一啲都唔容易。金星珠寶與善學慈善基金好有心,為基金嘅善學晨曦行動舉行慈善義賣,Kelly知道佢哋搵嚟自閉症小朋友嘅媽媽張慧,同基金其中一位創辦人趙曾學韞,聯手設計高級珠寶配飾,籌款幫助低收入家庭嘅自閉症小朋友。每個價值至少八萬嘅飾物,已賣出四個啦!

  張慧嘅囝囝十幾年前證實患自閉症,佢憶述初時非常徬徨無助,等候政府嘅支援同服務要一段時間,難為低收入家庭嘅媽媽。今次慈善義賣中,點題作品係一個心口針連同鏈墜,由趙曾學韞同張慧聯手設計,名為「靛藍小孩於晨曦中擁抱金星」(右圖)。張慧話外國對自閉症小朋友有個美麗稱呼「Indigo Children」,所以設計中有位叫Indigo嘅小朋友,好開心咁攬住一位好有愛心嘅朋友仔Venus,象徵自閉症兒童都會有珍貴友誼,能夠發光發亮。

Kelly Chu


hd