Jetso App獨家網購優惠 揀聖誕禮物喇!

  頭條Jetso App聯同專賣創意產品嘅SearchingC又推出獨家網購優惠啦!今次帶嚟世界各地至新至潮嘅創意精品,最啱買嚟做聖誕禮物。好似呢個好受文青追捧嘅Holga Digital玩味光學相機(原價九百九十九蚊),可以拍出復古懷舊嘅菲林相,為你嘅精采時刻增添幾番風味。呢部相機鏡頭仿照菲林機光學缺憾,要拍出暗角、對焦模糊等效果無難度,仲可以調節彩色或黑白模式及四比三或一比一照片比例。今次Jetso App獨家網購優惠勁減四百蚊,只係賣五百九十九蚊!

  今次網購優惠仲有其他實用嘅禮物推介,其中就有Cleansebot清潔牀單機械人(現售五百四十九蚊,原價八百九十九蚊),佢可以自動導航清潔牀單被鋪,仲識感應牀邊煞車唔會跌,透過紫外線燈有效殺死百分之九十九點九九細菌同去塵蟎,將佢套喺手仲可以清潔手機、電腦同枕頭。呢個清潔機械人細細部又輕盈,方便你出外旅行使用,帶住佢就唔使擔心住宿清潔問題啦。仲唔快啲Scan QR code到我哋嘅獨家訂購專頁睇睇,今次Jetso App優惠除咗免運費之外,仲有機會攞到價值一百二十九蚊嘅英國造型髮粉一支,真係聖誕禮物超抵之選啊!

hd